A. Úvod

 1. Súkromie používateľov našich webových stránok je pre nás veľmi dôležité a vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili jeho ochranu. Tieto zásady vysvetľujú, ako používame vaše osobné údaje.
 2. Súhlasom s používaním cookies pri prvej návšteve našej webovej stránky v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel nám dávate súhlas s používaním cookies pri každej ďalšej návšteve.

B. Práva duševného vlastníctva
Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od SEQ Legal (seqlegal.com) a upravený spoločnosťou Website Planet (www.websiteplanet.com)

B. Zhromažďovanie osobných údajov

Nasledujúce typy osobných údajov sú predmetom zhromažďovania, uchovávania a používania:

 1. Informácie o vašom počítači vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie prehliadača a operačného systému;
 2. Informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej lokality vrátane zdrojov odporúčaní, dĺžky návštev, zobrazených stránok a navigačných ciest na stránke;
 3. Informácie o vašej e-mailovej adrese, ktorú ste použili pri registrácii na našej webovej stránke;
 4. Údaje, ktoré ste zadali pri vytváraní profilu na našej webovej stránke – napríklad vaše meno, váš profilový obrázok, pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav, koníčky a záujmy, vzdelanie a miesto zamestnania;
 5. Informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa, ktoré poskytnete, keď sa prihlásite na odber našich správ a/alebo bulletinov;
 6. Informácie, ktoré ste zadali pri používaní našich webových služieb;
 7. Informácie generované pri používaní našej webovej stránky, vrátane informácií o čase, frekvencii a podmienkach vášho používania;
 8. Informácie týkajúce sa akýchkoľvek nákupov, ktoré uskutočníte, služieb, ktoré používate, alebo transakcií, ktoré vykonáte prostredníctvom našej webovej stránky, vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a informácií o kreditnej karte;
 9. Informácie, ktoré uverejníte na našej stránke za účelom ich zverejnenia online, vrátane vášho používateľského mena, profilovej fotografie a obsahu vášho príspevku;
 10. Informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, vrátane obsahu správy a metadát;
 11. Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
  Pred sprístupnením osobných údajov tretej strany nám musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením aj so spracovaním týchto informácií v súlade s týmito pravidlami.

Pred sprístupnením osobných údajov tretej strany nám musíte získať súhlas tejto osoby so zverejnením aj so spracovaním týchto informácií v súlade s týmito pravidlami.

D. Používanie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky, budú použité na účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach webovej lokality. Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. spravovanie našej webovej stránky a podnikania;
 2. personalizácia našej webovej stránky pre vás;
 3. umožnenie vám využívať služby dostupné na našej webovej stránke;
 4. zasielanie tovaru zakúpeného prostredníctvom našej webovej stránky;
 5. poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našej webovej stránky;
 6. posielať vám správy, faktúry a upomienky na platby a prijímať od vás platby;
 7. zasielanie nemarketingových obchodných správ;
 8. zasielanie e-mailových správ, o ktoré ste konkrétne požiadali;
 9. posielanie e-mailov, ak ste sa prihlásili (kedykoľvek nám môžete povedať, že už od nás nechcete dostávať e-maily);
 10. zasielať vám marketingové oznámenia o našich obchodných aktivitách alebo obchodných aktivitách starostlivo vybraných tretích spoločností, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, a to prostredníctvom príspevkov alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, zaslaním e-mailu alebo použitím podobných technológie (kedykoľvek nás môžete informovať, že si už neželáte dostávať marketingové oznámenia);
 11. poskytovanie štatistických informácií o našich užívateľoch spoločnostiam tretích strán (tieto spoločnosti tretích strán však nebudú môcť z týchto údajov identifikovať žiadneho jednotlivého užívateľa);
 12. vybavovanie dotazov a sťažností, ktoré ste vzniesli vy alebo o vás v súvislosti s našou webovou stránkou;
 13. aby sme zaistili bezpečnosť našej stránky a zabránili podvodom;
 14. na overenie súladu s podmienkami používania našej webovej stránky (vrátane sledovania súkromných správ odoslaných prostredníctvom služby súkromných správ našej webovej stránky); a
 15. na iné účely.

Ak ste poskytli osobné údaje na zverejnenie na našej webovej stránke, zverejníme ich. V opačnom prípade použijeme tieto informácie v súlade s licenciou, ktorú ste nám udelili.

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov môžu byť použité na obmedzenie zverejňovania vašich osobných údajov na našej webovej stránke a môžu byť upravené prostredníctvom ovládacích prvkov ochrany osobných údajov webovej stránky.

Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme vaše osobné údaje zdieľať so žiadnou treťou stranou na priame marketingové použitie touto ani inou treťou stranou.

D. Zverejnenie osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje ktorémukoľvek z našich zamestnancov, riaditeľov, poistencov, odborných poradcov, agentov, dodávateľov alebo subdodávateľov v rozsahu a na účely uvedené v týchto zásadách.

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (to zahŕňa naše dcérske spoločnosti, našu konečnú holdingovú spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti) v rozsahu a na účely stanovené v týchto zásadách.

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje:

 1. v prípadoch, keď nám to ukladá zákon;
 2. v súvislosti s akýmkoľvek súčasným alebo budúcim súdnym konaním;
 3. na stanovenie, výkon alebo ochranu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným stranám s cieľom zabrániť podvodom alebo znížiť úverové riziká);
 4. kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akéhokoľvek podniku alebo aktív, ktoré predávame (alebo máme v úmysle predať); a
 5. akejkoľvek osobe, ktorá sa podľa nášho odôvodneného názoru môže obrátiť na súd alebo iný oprávnený orgán so žiadosťou o sprístupnenie týchto osobných údajov a podľa nášho odôvodneného názoru tento súd alebo oprávnený orgán vydá príkaz na sprístupnenie týchto osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám, okrem prípadov uvedených v týchto pravidlách.

E. Medzinárodné prenosy osobných údajov

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uchovávané, spracovávané a prenášané medzi akýmikoľvek krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli používať informácie v súlade s týmito nariadeniami.
 2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenesené do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov podobné tým v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India.
 3. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našej webovej stránke, môžu byť dostupné na celom svete prostredníctvom internetu. Nemôžeme zabrániť jeho používaniu alebo nezákonnému používaniu na kriminálne účely tretími stranami.
 4. Súhlasom s týmito pravidlami súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov uvedených v časti E.

E. Uchovávanie osobných údajov

 1. Oddiel E stanovuje pravidlá a postupy spoločnosti týkajúce sa uchovávania osobných údajov. Cieľom týchto pravidiel a postupov je zabezpečiť, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazávania osobných údajov.
 2. Osobné údaje, ktoré spracúvame na konkrétny účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie tohto účelu alebo účelov.
 3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia časti E budeme uchovávať dokumenty (vrátane elektronických dokumentov), ktoré obsahujú osobné údaje:
  1. v prípadoch, keď nám to ukladá zákon;
  2. ak sa domnievame, že tieto dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek súčasné alebo budúce súdne konanie; a
  3. na stanovenie, výkon alebo ochranu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným stranám s cieľom zabrániť podvodom alebo znížiť úverové riziká).

J. Ochrana vašich osobných údajov

 1. Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, nezákonnému použitiu alebo falšovaniu vašich osobných údajov.
 2. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať na našich zabezpečených serveroch (heslo aj firewall).
 3. Všetky elektronické finančné transakcie uskutočnené pomocou našej stránky budú chránené technológiou šifrovania údajov.
 4. Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez World Wide Web.
 5. Ste výhradne zodpovední za utajenie svojho hesla pre prístup na našu webovú stránku. Nikdy od vás nebudeme žiadať heslo (okrem prípadov, keď sa pokúsite prihlásiť do svojho účtu na našej stránke).

Q. Zmeny a dodatky

Vyhradzujeme si právo pravidelne vykonávať zmeny a doplnenia týchto pravidiel a zverejniť ich novú verziu na našej webovej stránke. Túto webovú stránku by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete zmenám v týchto pravidlách. Môžeme vás tiež upozorniť na zmeny týchto zásad zaslaním e-mailu alebo prostredníctvom systému súkromných správ našej stránky.

I. Vaše práva

Môžete nám dať pokyn, aby sme vám poskytli akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame; poskytnutie takýchto informácií sa uskutoční v týchto prípadoch:

 1. platenie poplatkov;
 2. poskytnutie príslušných potvrdení vašej totožnosti.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytnutie informácií na vašu žiadosť v medziach platnej legislatívy.

Máte právo nám dať pokyn, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely.

V praxi zvyčajne buď vopred súhlasíte s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely, alebo vám poskytneme možnosť odmietnuť používanie vašich údajov na marketingové účely.

I. Webové stránky tretích strán

Naša webová stránka obsahuje hypertextové odkazy a podrobnosti o webových lokalitách spoločností a jednotlivcov tretích strán. Nemáme žiadne nástroje na správu a nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy tretích strán a spoločností v tomto odvetví.

Y. Aktualizácia informácií

Okamžite nás informujte, ak je potrebné aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje, ktoré uchovávame.

J. Súbory-Cookies

Naša stránka používa cookies. Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý webový server odošle do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Následne je identifikátor odoslaný späť na server zakaždým, keď prehliadač požaduje webovú stránku zo servera. Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ alebo „relácie“: trvalé budú uložené prehliadačom a budú platné do dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ich používateľ vopred nevymaže; „relačné“, naopak, budú vymazané po ukončení relácie so stránkou alebo po zatvorení prehliadača. Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali používateľa. Vaše osobné údaje, ktoré máme, však môžu byť prepojené s informáciami uloženými a získanými z cookies. Na našej webovej stránke používame trvalé aj relácie cookies.

 1. Názvy súborov cookie, ktoré používame na našej webovej stránke, a účely, na ktoré sa používajú, sú uvedené nižšie:
  1. Na našej webovej stránke používame Google Analytics na rozpoznanie počítača, keď používateľ navštívi webovú stránku;
 2. Väčšina prehliadačov vám dáva možnosť odmietnuť používanie cookies, napríklad:
  1. v programe Internet Explorer (verzia 10) môžete blokovať pomocou nastavení správy súborov cookie dostupných v ponuke „Nástroje“ – „Možnosti internetu“ – „Ochrana osobných údajov“ – „Rozšírené“ („Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“, "Pokročilé");
  2. vo Firefoxe (verzia 24) môžete zablokovať všetky súbory cookie kliknutím na „Nástroje“ – „Možnosti“ – „Ochrana osobných údajov“: v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Použiť vlastné nastavenia denníka“ a zrušte začiarknutie políčka „Prijímať súbory cookie zo stránok“; a nakoniec
  3. v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete zablokovať všetky súbory cookie tak, že prejdete do časti Nastavenia a ovládacie prvky a vyberiete položku Nastavenia – Zobraziť rozšírené nastavenia a nastavenia obsahu a potom vyberiete možnosť Zabrániť webovým stránkam v odosielaní akýchkoľvek údajov “ pod nadpisom „Súbory cookie“.

Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť využívať mnohé funkcie našej webovej stránky.

 1. Súbory cookie už uložené vo vašom počítači môžete vymazať, napríklad:
  1. v Internet Exploreri (verzia 10) musíte súbory cookie vymazať ručne (návod, ako to urobiť, nájdete na http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. vo Firefoxe (verzia 24) je možné súbory cookie vymazať v ponuke „Nástroje“ – „Možnosti“ – „Ochrana osobných údajov“: v rozbaľovacej ponuke vyberte položku „Použiť vlastné nastavenia denníka“, kliknite na „Zobraziť súbory cookie“ a potom - "Vymazať všetky súbory cookie";
  3. v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete vymazať všetky súbory cookie tak, že vstúpite do ponuky „Nastavenia a správa“ a vyberiete „Nastavenia“ – „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať údaje prehliadania“ pred výberom možnosti „Vymazať súbory cookie“ a ďalšie údaje a doplnky stránok“ .
 2. Odstránenie súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.